Organizational Change Management (OCM)

Định nghĩa Organizational Change Management (OCM) là gì?

Organizational Change Management (OCM)Quản lý thay đổi tổ chức (OCM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Organizational Change Management (OCM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Organizational Change Management (OCM)? – Definition

Understanding the Organizational Change Management (OCM)

Thuật ngữ liên quan

  • Business Event Management (BEM)
  • Project Management
  • Project Planning
  • Business Process Outsourcing (BPO)
  • Onshore Outsourcing
  • Change Management
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm