Chief Knowledge Officer (CKO)

Định nghĩa Chief Knowledge Officer (CKO) là gì?

Chief Knowledge Officer (CKO)Giám đốc Kiến thức (cko). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chief Knowledge Officer (CKO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giám đốc kiến ​​thức (cko) là một danh hiệu doanh nghiệp đối với một chuyên gia trong một tổ chức người giám sát quản lý tri thức của mình. Không phải tất cả các doanh nghiệp có vai trò cko, nhưng nhiều công ty lớn đã tạo ra các vị trí này để được hưởng lợi từ việc sử dụng chủ động hơn của dữ liệu và nguồn tri thức khác, có thể được sử dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cko không phải là một thuật ngữ để một giám đốc thông tin (CIO) hoặc giám đốc công nghệ (CTO). Trong trường hợp một CIO / CTO chịu trách nhiệm về hệ thống thông tin hoặc công nghệ, một cko có trách nhiệm quản lý tri thức của tổ chức (KM). , Có những định nghĩa khác nhau về quản lý kiến ​​thức hạn, nhưng theo Bill Kaplan, một chuyên gia ngành công nghiệp ghi nhận và là tác giả của “Mất Minds của bạn: Capture, Giữ lại và tận dụng kiến ​​thức tổ chức,” cốt lõi của nó, KM là về việc cải thiện hiệu suất ở cá nhân , nhóm và tổ chức các cấp thông qua một khả năng cải tiến để chụp, điều chỉnh, chuyển giao và tái sử dụng những gì bạn biết về những gì bạn làm.

What is the Chief Knowledge Officer (CKO)? – Definition

A chief knowledge officer (CKO) is a corporate title for a professional within an organization who oversees its knowledge management. Not all businesses have CKO roles, but many larger companies have carved out this position in order to benefit from a more proactive use of data and other knowledge resources, which can be used to gain competitive advantage and improve overall organizational performance.

Understanding the Chief Knowledge Officer (CKO)

A CKO is not another term for a chief information officer (CIO) or chief technology officer (CTO). Where a CIO/CTO is responsible for information or technology systems, a CKO is responsible for the organization’s knowledge management (KM). There are different definitions for the term knowledge management, but, according to Bill Kaplan, a noted industry expert and author of “Losing Your Minds: Capturing, Retaining and Leveraging Organizational Knowledge,” at its core, KM is about improving performance at the individual, team and organization levels through an improved ability to capture, adapt, transfer and reuse what you know about what you do.

Thuật ngữ liên quan

  • Chief Information Officer (CIO)
  • Chief Technology Officer (CTO)
  • Intellectual Property (IP)
  • Knowledge Management (KM)
  • Knowledge Engineer
  • Chief Green Officer (CGO)
  • Chief Information Security Officer (CISO)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm