Computer-To-Plate (CTP)

Định nghĩa Computer-To-Plate (CTP) là gì?

Computer-To-Plate (CTP)Computer-To-Plate (CTP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computer-To-Plate (CTP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Computer-to-tấm (CTP) là một công nghệ hình ảnh giúp chuyển một hình ảnh kỹ thuật số được tạo ra trong một máy tính trực tiếp đến một tấm in ấn. Trước
CTP, công nghệ được sử dụng là computer-to-phim (CTF), nơi sản lượng hình ảnh
đã được thông qua với một phim chụp ảnh, và bộ phim đầu ra sau đó được sử dụng để làm
tấm in ấn. Quá trình này cũng tương tự như nhiếp ảnh phòng tối. các CTP
công nghệ giúp loại bỏ tất cả các quy trình phòng tối, và do đó là chi phí
có hiệu lực. CTP là một quá trình nhanh hơn nhiều so với in ấn bộ phim dựa trên, vì vậy
năng suất in ấn tăng đáng kể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công nghệ CTP được dựa trên
xây dựng các setter hình ảnh và là nguồn gốc của ánh sáng tiếp xúc với các tấm. Có ba loại xây dựng khác nhau:

What is the Computer-To-Plate (CTP)? – Definition

Computer-to-plate (CTP) is an imaging technology which helps to transfer a digital image generated in a computer directly to a printing plate. Before
CTP, the technology used was computer-to-film (CTF), where the image output
was passed to a photographic film, and the output film was then used to make
the printing plate. This process is similar to darkroom photography. The CTP
technology helps to eliminate all the darkroom processes, and hence is cost
effective. CTP is a much faster process compared to film-based printing, so
the productivity of printing increases greatly.

Understanding the Computer-To-Plate (CTP)

CTP technology is based on the
construction of the image setter and the source of light exposed to the plate. There are three different construction types:

Thuật ngữ liên quan

  • Offset Printing
  • Digital Printing
  • Digital Darkroom
  • Imaging Software
  • Digital Film
  • Taskbar
  • Indigo
  • Managed Cloud
  • IT Infrastructure
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm