Data Protection Officer (DPO)

Định nghĩa Data Protection Officer (DPO) là gì?

Data Protection Officer (DPO)Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Protection Officer (DPO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một sĩ quan bảo vệ dữ liệu (DPO) là một vị trí trong một công ty có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn dữ liệu nhất định. Trong nhiều cách, vị trí của sĩ quan bảo vệ dữ liệu được tạo ra bởi một quy định Liên minh châu Âu được gọi là dữ liệu Quy chế Bảo vệ chung – tuy nhiên, cán bộ bảo vệ dữ liệu có thể có trách nhiệm khác ngoài việc thực thi phù hợp với GDPR.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của nhiệm vụ GDPR là một công ty phải có một sĩ quan bảo vệ dữ liệu để đảm bảo rằng công ty là phù hợp trong việc xử lý các dữ liệu của người dân Liên minh châu Âu. Mặc dù Vương quốc Anh đã bình chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, các công dân của nó vẫn bao phủ bởi các GDPR.

What is the Data Protection Officer (DPO)? – Definition

A data protection officer (DPO) is a position within a company that is responsible for certain data compliance standards. In many ways, the position of data protection officer was created by a European Union regulation called the General Data Protection Regulation – however, data protection officers may have other responsibilities in addition to enforcing compliance with GDPR.

Understanding the Data Protection Officer (DPO)

Part of the GDPR mandate is that a company must have a data protection officer to ensure that the company is compliant in handling the data of European Union residents. Even though the U.K. voted to leave the European Union, its citizens are still covered by the GDPR.

Thuật ngữ liên quan

  • General Data Protection Regulation (GDPR)
  • Privacy Policy
  • Privacy Management Tools
  • Data Governance (DG)
  • Data Management
  • Data Protection
  • Chief Data Officer (CDO)
  • Chief Security Officer (CSO)
  • Bioinformatics
  • C++ Software Engineer

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm