Solution statement

Định nghĩa Solution statement là gì?

Solution statementTuyên bố giải pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Solution statement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cung cấp một giải pháp tổng hợp liên quan đến một tuyên bố vấn đề trong đó các phần của giải pháp của một tổ chức được thảo luận liên quan đến vấn đề quy định, giải quyết hoặc một phần duy nhất của vấn đề cụ thể hoặc toàn bộ. Ví dụ, nếu một hồ chứa thành phố bị ô nhiễm do hoang dã-đời sống địa phương, một tuyên bố giải pháp sẽ được ghi vào chi tiết các bước cần thiết để làm sạch hồ chứa và bảo vệ nó khỏi ô nhiễm trong tương lai.

Definition – What does Solution statement mean

Provides a summarized solution related to a problem statement in which the portions of an organization’s solution are discussed in relation to the specified problem, addressing either a single part of the specified problem or the whole. For example, if a city reservoir is contaminated due to local wild-life, a solution statement will be written to detail the steps needed to cleanse the reservoir and protect it from future pollution.

Source: ? Business Dictionary