Franchise fee

Định nghĩa Franchise fee là gì?

Franchise feePhí nhượng quyền thương mại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Franchise fee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khoản phí trả trước phát sinh bởi một cá nhân hay một doanh nghiệp về việc sử dụng và đặc ân của việc sử dụng cơ chế tên, phương pháp, và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Definition – What does Franchise fee mean

An upfront fee incurred by an individual or an enterprise for the use and privilege of using the business’s name, methods, and support mechanisms.

Source: ? Business Dictionary