Ream

Định nghĩa Ream là gì?

ReamRam giấy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ream – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tờ giấy trong một gói hoặc gói. Một văn phòng phẩm ram bình thường hoặc văn phòng có 500 tờ, ram của máy in có 516 tờ, và một ram truyền thống (vẫn sử dụng cho giấy handmade) có 480 tờ.

Definition – What does Ream mean

Number of sheets of paper in a bundle or package. A normal or office stationery ream has 500 sheets, a printer’s ream has 516 sheets, and a traditional ream (still used for handmade paper) has 480 sheets.

Source: ? Business Dictionary