Butt

Định nghĩa Butt là gì?

ButtMông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Butt – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị truyền thống của khối lượng cho bia, tương đương với hai bơrin. Ở Anh nó đo 108 gallon đế (491 lít). Tại Mỹ, 126 US gallon (477 lít).

Definition – What does Butt mean

Traditional unit of volume for beer, equal to two hogsheads. In the UK it measures 108 imperial gallons (491 liters). In the US, 126 US gallons (477 liters).

Source: ? Business Dictionary