F Distribution

Định nghĩa F Distribution là gì?

F DistributionF Distribution. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ F Distribution – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phân bố xác suất liên tục được sử dụng trong thống kê để vạch ra các khả năng của một biến ngẫu nhiên xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình. Một phân phối F có thể được sử dụng để dự đoán sự xuất hiện của một nhân tố môi trường không thể đoán trước hoặc nguồn khác sai sót hoặc khiếm khuyết khi thiết kế các thí nghiệm để cải thiện quá trình.

Definition – What does F Distribution mean

A continuous probability distribution used in statistics to chart the likelihood of a random variable occurring at any given point in time during a process. An F distribution may be used to predict the occurrence of an unpredictable environmental factor or other source of errors or defects when designing experiments for process improvement.

Source: ? Business Dictionary