Fail

Định nghĩa Fail là gì?

FailThất bại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fail – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Fail là hạn một Internet tiếng lóng được áp dụng như một chú thích cho một bức ảnh hay được trình bày trong một phản ứng với một tình huống trong đó một người thất bại trong một số cách rõ ràng. Nó hoạt động theo một nghĩa tiêu cực hoặc theo một cách hài hước. Thuật ngữ này đã trở thành một meme Internet phổ biến. Nó được cho là có nguồn gốc từ các trò chơi Nhật Bản video “Blazing Star,” trong đó cung cấp một thông điệp “Bạn không nó” khi một người đã thất bại trong việc tiến tới cấp độ tiếp theo. Thuật ngữ này được sử dụng như một thán từ độc lập, không phải là một phần của bài phát biểu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

“Thất bại!” được kêu lên để đáp ứng với một tình huống trong đó một người nào đó rơi ngắn của những kỳ vọng một cách đáng kể. Ví dụ, một cách rộng rãi lưu hành thất bại video cho thấy một người phụ nữ trên một nền tảng về cưỡi đu dây thừng vào một cái hồ. Tuy nhiên, chứ không phải là đích trong nước, cô rơi phẳng trên khuôn mặt của cô trong đám cỏ. Năm 2008, Mạng Cheezburger ra mắt Blog Fail, mà biên dịch hình ảnh và video của người dùng gửi thất bại, giúp đóng góp vào sự lây lan của hiện tượng trực tuyến này.

What is the Fail? – Definition

Fail is an Internet slang term that is applied as a caption to a photograph or is stated in a response to a situation in which a person fails in some obvious way. It behaves in a negative sense or in a humorous way. This term has become a popular Internet meme. It is believed to have originated from the Japanese video game “Blazing Star,” which provided a message of “You fail it” when a person had failed to advance to the next level. The term is used as a standalone interjection, not a part of speech.

Understanding the Fail

“Fail!” is exclaimed in response to a situation in which someone falls short of expectations in a significant way. For example, one widely circulated fail video showed a woman on a platform about to ride a rope swing into a lake. However, rather than landing in the water, she falls flat on her face in the grass. In 2008, the Cheezburger Network launched the Fail Blog, which compiles photos and video of user-submitted fails, which helped contribute to the spread of this online phenomenon.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Meme
  • Hashtag
  • Chuck Norris Facts
  • Coning
  • Planking
  • Hampster Dance
  • Rickrolling
  • Owling
  • Viral Video
  • Streisand Effect

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm