New for old

Định nghĩa New for old là gì?

New for oldMới thay cũ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ New for old – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua phụ tùng mới để thay thế các bộ phận cũ hoặc hư hỏng thay vì sửa chữa những cái cũ.

Definition – What does New for old mean

Purchasing new parts to replace old or damaged parts instead of repairing the old ones.

Source: ? Business Dictionary