Onion Routing

Định nghĩa Onion Routing là gì?

Onion RoutingOnion Routing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Onion Routing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Onion định tuyến là một phương pháp mà theo đó các gói dữ liệu mạng có thể được truyền nặc danh qua Internet hoặc mạng nội bộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hành tây định tuyến, mỗi lớp đóng vai trò như đóng gói, thông tin tiết lộ khi lớp được chiết xuất.

What is the Onion Routing? – Definition

Onion routing is a method by which network packets can be transmitted anonymously over the Internet or a network.

Understanding the Onion Routing

In onion routing, each layer serves as encapsulation, revealing information when the layer is extracted.

Thuật ngữ liên quan

  • Anonymity Network
  • The Onion Router (Tor)
  • IP Routing
  • Encryption Algorithm
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm