Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME)

Định nghĩa Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) là gì?

Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME)Giải thích địa phương interpretable Model-Agnostic (LIME). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các LIME từ viết tắt, viết tắt của Local interpretable Giải thích Model-Agnostic, là một loại hình cụ thể của chế độ thuật toán hoặc kỹ thuật có thể giúp đỡ để giải quyết chương trình hộp đen trong học máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để hiểu việc sử dụng LIME là bắt đầu với các vấn đề hộp đen, nơi mà trong máy học, một mô hình làm cho dự đoán là đục cho con người sử dụng công nghệ máy học. Hình ảnh mô hình giải thích kỹ thuật LIME hiển thị một “chọn bước” quá trình trong ML nơi các phần cụ thể của tập dữ liệu được chiết xuất để đặt dưới kính hiển vi kỹ thuật, để làm cho họ giải thích được bằng cách giải thích họ cho khán giả của con người.

What is the Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME)? – Definition

The acronym LIME, which stands for Local Interpretable Model-Agnostic Explanations, is a specific type of algorithm mode or technique that can help to address the black box program in machine learning.

Understanding the Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME)

One way to understand the use of LIME is to start with the black box problem, where in machine learning, a model makes predictions that are opaque to the humans using the machine learning technology. Visual models explaining the LIME technique show a “pick step” process in ML where specific parts of the data set are extracted to put under a technological microscope, to make them explainable by interpreting them for human audiences.

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm Economy
  • Linear Compatibility Functions
  • Black Box Testing
  • Machine Learning
  • Data Set
  • Algorithm
  • Black Box Attack
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Automatic Machine Learning (AutoML)
  • Computational Linguistics

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm