GDE File

? Cách mở file .GDE? Những phần mềm mở file .GDE và sửa file lỗi. Convert N/A GDE file sang định dạng khác.

.GDE File Extension

   

File name GDE File
File Type The Guide Document
Nhà phát triển Mahadevan R
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GDE là file gì?

GDE là Page Layout Files – The Guide Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mahadevan R.

tập tin Một GDE là một tài liệu được tạo ra bởi The Guide, một chương trình Windows miễn phí dùng để tạo ra các tài liệu được tổ chức theo thứ bậc, cây giống như cấu trúc. Nó chứa một hoặc nhiều trang, có thể bao gồm văn bản định dạng với phông chữ hoặc màu sắc, siêu liên kết, và các biểu tượng. file GDE thường được sử dụng để lưu các báo cáo, sách, hướng dẫn, và ghi chú.

What is a GDE file?

A GDE file is a document created by The Guide, a free Windows program used to create documents that are organized in a hierarchical, tree-like structure. It contains one or more pages, which may include rich text with fonts or colors, hyperlinks, and icons. GDE files are often used for saving reports, books, guides, and notes.

Cách mở .GDE file

Để mở file .GDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDE do người dùng đóng góp.

  • The Guide
  • GenStat Fourteenth Edition
  • GenStat Fourteenth Edition
  • GenStat Fifteenth Edition
  • GenStat Thirteenth Edition
  • WXG
  • WXG

Chuyển đổi file .GDE

File .GDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.