Pension fund

Định nghĩa Pension fund là gì?

Pension fundQuỹ hưu trí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pension fund – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gộp-đóng góp của kế hoạch lương hưu được thành lập bởi nhà tuyển dụng, đoàn thể, tổ chức khác để cung cấp cho người lao động hoặc thành viên phúc lợi hưu trí. quỹ hưu trí là những nền tảng đầu tư lớn nhất trong hầu hết các quốc gia và thống trị thị trường chứng khoán mà họ đầu tư. Khi quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, họ tạo thành loại tổ chức đầu tư với các công ty bảo hiểm và ủy thác đầu tư. Thông thường, các quỹ hưu trí được miễn thuế lợi vốn và thu nhập trên danh mục đầu tư của họ là một trong hai thuế hoãn lại hoặc thuế miễn.

Definition – What does Pension fund mean

Pooled-contributions from pension plans set up by employers, unions, or other organizations to provide for the employees’ or members’ retirement benefits. Pension funds are the largest investment blocks in most countries and dominate the stock markets where they invest. When managed by professional fund managers, they constitute the institutional investor category with insurance companies and investment trusts. Commonly, pension funds are exempt from capital gains tax and the earnings on their investment portfolios are either tax deferred or tax exempt.

Source: ? Business Dictionary