Premium and dispersion credit plan

Định nghĩa Premium and dispersion credit plan là gì?

Premium and dispersion credit planKế hoạch bảo hiểm và tín dụng phân tán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Premium and dispersion credit plan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế hoạch mà giao đất tín dụng cho người mua bảo hiểm tài sản thương mại với nhiều địa điểm. Các khoản tín dụng được trao vì nhiều địa điểm tạo thành một nguy cơ giảm, vì những tổn thất tiềm năng được chia giữa chúng. Các yếu tố khác cũng có thể dẫn đến các khoản tín dụng.

Definition – What does Premium and dispersion credit plan mean

A plan that allocates credits to commercial property policyholders with multiple locations. The credits are awarded because the multiple locations constitute a reduced risk, since the potential losses are divided between them. Other factors that may also result in credits.

Source: ? Business Dictionary