Process design

Định nghĩa Process design là gì?

Process designQuá trình thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Process design – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các hoạt động của việc xác định công việc, nhu cầu thiết bị, và các yêu cầu thực hiện cho một quá trình cụ thể. Quá trình thiết kế thường sử dụng một số công cụ bao gồm flowcharting, phần mềm mô phỏng quá trình, và các mô hình quy mô.

Definition – What does Process design mean

The activity of determining the workflow, equipment needs, and implementation requirements for a particular process. Process design typically uses a number of tools including flowcharting, process simulation software, and scale models.

Source: ? Business Dictionary