Proxy indicator

Định nghĩa Proxy indicator là gì?

Proxy indicatorChỉ ủy quyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Proxy indicator – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biện pháp gián tiếp hoặc dấu hiệu cho thấy xấp xỉ hoặc đại diện cho một hiện tượng trong sự vắng mặt của một biện pháp trực tiếp hoặc dấu. Số lượng thành viên nữ của một phòng thương mại, ví dụ, là một chỉ số proxy của tỷ lệ phần trăm của các chủ doanh nghiệp nữ hay giám đốc điều hành. Còn được gọi là chỉ số gián tiếp.

Definition – What does Proxy indicator mean

Indirect measure or sign that approximates or represents a phenomenon in the absence of a direct measure or sign. Number of female members of a chamber of commerce, for example, is a proxy indicator of the percentage of female business owners or executives. Also called indirect indicator.

Source: ? Business Dictionary