Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Định nghĩa Disaster Recovery as a Service (DRaaS) là gì?

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)Khôi phục thảm họa như một dịch vụ (DRaaS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khắc phục thảm họa như một dịch vụ (DRaaS) là một đám mây điện toán và mô hình dịch vụ sao lưu mà sử dụng đám mây nguồn lực để ứng dụng bảo vệ và dữ liệu từ gián đoạn gây ra bởi thiên tai. Nó cung cấp cho một tổ chức một bản sao lưu hệ thống tổng cho phép kinh doanh liên tục trong trường hợp lỗi hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DRaaS cho phép sao chép đầy đủ và sao lưu toàn bộ dữ liệu đám mây và các ứng dụng trong khi phục vụ như một cơ sở hạ tầng thứ yếu. Nó thực sự trở thành môi trường mới và cho phép một tổ chức và người dùng có thể tiếp tục với quy trình kinh doanh hàng ngày trong khi hệ thống chính trải qua sửa chữa. DRaaS cho phép các ứng dụng chạy trên máy ảo (VM) bất cứ lúc nào, thậm chí không có một thảm họa thực sự.

What is the Disaster Recovery as a Service (DRaaS)? – Definition

Disaster recovery as a service (DRaaS) is a cloud computing and backup service model that uses cloud resources to protect applications and data from disruption caused by disaster. It gives an organization a total system backup that allows for business continuity in the event of system failure.

Understanding the Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

DRaaS enables the full replication and backup of all cloud data and applications while serving as a secondary infrastructure. It actually becomes the new environment and allows an organization and users to continue with daily business processes while the primary system undergoes repair. DRaaS allows these applications to run on virtual machines (VM) at any time, even without a real disaster.

Thuật ngữ liên quan

  • Disaster Recovery Plan (DRP)
  • Contingency Plan
  • Business Continuity Plan (BCP)
  • Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)
  • Disaster Recovery Software
  • Business Continuity Management (BCM)
  • Virtual Disaster Recovery
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm