Intermediate care facility

Định nghĩa Intermediate care facility là gì?

Intermediate care facilityCơ sở chăm sóc trung gian. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intermediate care facility – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở chăm sóc điều dưỡng nhà nước cấp phép mà quan tâm cho những bệnh nhân không đòi hỏi mức độ chăm sóc được cung cấp tại một bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng chuyên môn.

Definition – What does Intermediate care facility mean

A state-licensed nursing care facility that cares for patients who do not require the level of care provided at a hospital or skilled nursing facility.

Source: ? Business Dictionary