User Interface Design (UI Design)

Định nghĩa User Interface Design (UI Design) là gì?

User Interface Design (UI Design)Giao diện người dùng thiết kế (UI Design). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Interface Design (UI Design) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sử dụng thiết kế giao diện (UI thiết kế) đề cập đến việc thiết kế các loại phần mềm và phần cứng giao diện mà qua đó người dùng tương tác với máy tính và các công nghệ khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng xoay quanh một quả do người dùng thân thiện. Các nhà phát triển và các kỹ sư nên nhìn vào những gì là thuận tiện nhất cho một đối tượng người dùng, cũng như các yêu cầu của hệ thống và các khía cạnh khác của nghiên cứu thức ăn vào thiết kế giao diện người dùng.

What is the User Interface Design (UI Design)? – Definition

User interface design (UI design) refers to the design of various types of software and hardware interfaces through which users interact with computers and other technologies.

Understanding the User Interface Design (UI Design)

In general, UI design principles revolve around a user-friendly result. Developers and engineers should look at what is most convenient for a user audience, as well as the requirements of the system and other aspects of research that feed into UI design.

Thuật ngữ liên quan

  • User Experience (UX)
  • User Interface (UI)
  • User-Centered Design
  • Activex Control
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Google Glass
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm