Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Định nghĩa Hybrid Electric Vehicle (HEV) là gì?

Hybrid Electric Vehicle (HEV)Lai Electric Vehicle (HEV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hybrid Electric Vehicle (HEV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chiếc xe điện lai (HEV) là một loại xe mà sử dụng cả động cơ điện và động cơ đốt trong truyền thống. Đây là loại xe được coi là có hiệu suất và nhiên liệu tốt hơn nền kinh tế so với một truyền thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có nhiều loại khác nhau của HEVs, cụ thể là, hàng loạt xe hybrid, xe hybrid song song và hàng loạt song song lai.

What is the Hybrid Electric Vehicle (HEV)? – Definition

A hybrid electric vehicle (HEV) is a type of vehicle that uses both an electric engine and a conventional internal combustion engine. This type of vehicle is considered to have better performance and fuel economy compared to a conventional one.

Understanding the Hybrid Electric Vehicle (HEV)

There are different types of HEVs, namely, series hybrids, parallel hybrids and series-parallel hybrids.

Thuật ngữ liên quan

  • Electro Mobility (E-Mobility)
  • Automatic Vehicle Locator (AVL)
  • Electric Power
  • Static Electricity
  • Carrier
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm