Public assistance

Định nghĩa Public assistance là gì?

Public assistanceHỗ trợ công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public assistance – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống cung cấp dịch vụ phúc lợi xã hội, tiến hành bởi chính quyền tiểu bang và liên bang. Dịch vụ được cung cấp cho, người tàn tật già, và những gia đình có thu nhập thấp.

Definition – What does Public assistance mean

A system providing welfare services, instituted by the state and federal government. Services are provided to the elderly, disabled people, and low-income families.

Source: ? Business Dictionary