Reliance letter

Định nghĩa Reliance letter là gì?

Reliance letterSự phụ thuộc thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reliance letter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hồ sơ pháp lý được cung cấp bởi một nhà tư vấn môi trường đánh giá các điều kiện của một mảnh có thể bị ô nhiễm của bất động sản. Báo cáo này thường được cung cấp cho một người mua tiềm năng hoặc người cho vay của tài sản. Một số cơ quan khuyên người mua hoặc người cho vay được đánh giá môi trường khác ngoài các thư tin cậy vì một số vấn đề ô nhiễm có thể không được xác định trong bức thư gốc.

Definition – What does Reliance letter mean

Legal document provided by an environmental consultant that assesses the conditions of a possibly contaminated piece of property. This report is typically provided to a potential buyer or lender of the property. A number of agencies recommend that buyers or lenders get other environmental assessments in addition to the reliance letter because some contamination issues may not be identified in the original letter.

Source: ? Business Dictionary