Search Box

Định nghĩa Search Box là gì?

Search BoxHộp tìm kiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Box – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hộp tìm kiếm là một nhân tố có mặt đồ họa trong nhiều ứng dụng máy tính để bàn và các trang web. Nó đóng vai trò như các lĩnh vực cho một đầu vào truy vấn hoặc thuật ngữ tìm kiếm từ người dùng để tìm kiếm và lấy thông tin liên quan từ cơ sở dữ liệu. Hộp tìm kiếm thường xuất hiện như một hộp văn bản duy nhất-line và thường kèm theo một nút tìm kiếm mà khởi lệnh tìm kiếm. Tìm kiếm hộp đã trở thành một yếu tố chính của nhiều ứng dụng Web, các trang web cũng như các ứng dụng di động và các ứng dụng máy tính để bàn như nhà thám hiểm tập tin. Họ có thể được trình bày theo phong cách khác nhau và các định dạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hộp tìm kiếm là một yếu tố hiện kiểm soát trong nhiều ứng dụng dựa trên GUI được sử dụng để thực hiện các hoạt động tìm kiếm của người dùng.

What is the Search Box? – Definition

A search box is a graphical element present in many desktop applications and websites. It acts as the field for a query input or search term from the user to search and retrieve related information from the database. A search box typically appears as a single-line text box and is usually accompanied by a search button that initiates the search command. Search boxes have become a staple of many Web applications, websites as well as mobile apps and desktop applications such as file explorers. They can be presented in various styles and formats.

Understanding the Search Box

A search box is a controlled element present in many GUI-based applications that is used to carry out search operations by the user.

Thuật ngữ liên quan

  • Query
  • Drop-Down Menu
  • Address Bar
  • Webware
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic
  • Tabbed Browsing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm