Sentiment Analysis

Định nghĩa Sentiment Analysis là gì?

Sentiment AnalysisPhân tích tình cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sentiment Analysis – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích tình cảm là một loại khai thác dữ liệu rằng các biện pháp độ nghiêng của ý kiến ​​của người dân thông qua chế biến tự nhiên ngôn ngữ (NLP), ngôn ngữ học tính toán và phân tích văn bản, được sử dụng để trích xuất và phân tích thông tin chủ quan từ Web – phương tiện truyền thông chủ yếu là xã hội và các nguồn tương tự. Số liệu phân tích định lượng tình cảm hoặc phản ứng của công chúng đối với một số sản phẩm, con người hoặc những ý tưởng và tiết lộ những phân cực theo ngữ cảnh của thông tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sentiment Analysis? – Definition

Sentiment analysis is a type of data mining that measures the inclination of people’s opinions through natural language processing (NLP), computational linguistics and text analysis, which are used to extract and analyze subjective information from the Web – mostly social media and similar sources. The analyzed data quantifies the general public’s sentiments or reactions toward certain products, people or ideas and reveal the contextual polarity of the information.

Understanding the Sentiment Analysis

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mining
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Computational Linguistics
  • Social Media Analytics (SMA)
  • Social Media Monitoring
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm