Statutory accounting principals

Định nghĩa Statutory accounting principals là gì?

Statutory accounting principalsHiệu trưởng kế toán theo luật định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Statutory accounting principals – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt pháp lý bắt buộc nguyên tắc các công ty bảo hiểm phải tuân theo khi chuẩn bị một báo cáo tài chính cho bộ phận bảo hiểm nhà nước.

Definition – What does Statutory accounting principals mean

Legally mandated principles the insurer must follow when preparing a financial statement to the state insurance department.

Source: ? Business Dictionary