Subnet Mask

Định nghĩa Subnet Mask là gì?

Subnet MaskSubnet Mask. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subnet Mask – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một subnet mask là một số 32-bit dùng để phân biệt các thành phần mạng của một địa chỉ IP bằng cách chia địa chỉ IP thành một địa chỉ mạng và địa chỉ host. Nó làm như vậy với chút số học trong đó một địa chỉ mạng được chút nhân với subnet mask tiết lộ subnetwork tiềm ẩn. Giống như địa chỉ IP, subnet mask được viết bằng cách sử dụng “chấm thập phân” ký hiệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Subnet mask được sử dụng để subnetworks thiết kế, hoặc mạng con, rằng các mạng cục bộ kết nối. Nó quyết định cả số lượng và kích thước của mạng con nơi kích thước của một subnet là số host có thể được giải quyết.

What is the Subnet Mask? – Definition

A subnet mask is a 32-bit number used to differentiate the network component of an IP address by dividing the IP address into a network address and host address. It does so with bit arithmetic whereby a network address is bit multiplied by the subnet mask reveal the underlying subnetwork. Like the IP address, a subnet mask is written using the “dotted-decimal” notation.

Understanding the Subnet Mask

Subnet masks are used to design subnetworks, or subnets, that connect local networks. It determines both the number and size of subnets where the size of a subnet is the number of hosts that can be addressed.

Thuật ngữ liên quan

  • Subnetting
  • Subnetwork (Subnet)
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Screened Subnet Firewall
  • Variable Length Subnet Mask (VLSM)
  • Subnetwork Access Protocol (SNAP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm