Syllogism

Định nghĩa Syllogism là gì?

SyllogismPhép tam đoạn luận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Syllogism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một phép tam đoạn luận là một lý luận xây dựng suy trong đó lập luận logic theo từ mỗi khác. Nó có thể được sử dụng trong các loại khác nhau của chương trình và trong lĩnh vực CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tam đoạn luận đôi khi áp dụng cho CNTT được gọi là “tam đoạn luận thống kê.” Đây còn được gọi là tam đoạn luận tỷ lệ hoặc suy luận trực tiếp. Nó sử dụng lập luận quy nạp, tuy nhiên, thay vì lập luận suy.

What is the Syllogism? – Definition

A syllogism is a deductive reasoning construct wherein logical arguments follow from each other. It can be used in different types of programming and in IT.

Understanding the Syllogism

One type of syllogism sometimes applied to IT is called a “statistical syllogism.” This is also known as proportional syllogism or direct inference. It uses inductive reasoning, however, instead of deductive reasoning.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Object
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Cloud Computing
  • Boolean Logic
  • Inductive Reasoning
  • Subtyping
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm