Terms of Service (ToS)

Định nghĩa Terms of Service (ToS) là gì?

Terms of Service (ToS)Điều khoản Dịch vụ (ToS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Terms of Service (ToS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Terms of Service (ToS)? – Definition

Understanding the Terms of Service (ToS)

Thuật ngữ liên quan

  • End-User License Agreement (EULA)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Data Services
  • Service Level Agreement (SLA)
  • GNU General Public License (GPL)
  • Dropper
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Composite Applications

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm