Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

Định nghĩa Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) là gì?

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP) là ngôn ngữ một cách sử dụng máy tính để truy cập Internet. Nó bao gồm một bộ các giao thức được thiết kế để thiết lập một mạng lưới các mạng để cung cấp một máy chủ với quyền truy cập vào internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gần như tất cả các máy tính hiện nay hỗ trợ giao thức TCP / IP. TCP / IP không phải là một giao thức mạng duy nhất – đó là một bộ các giao thức được đặt tên theo hai giao thức quan trọng nhất hoặc các lớp bên trong nó – TCP và IP.

What is the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)? – Definition

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is the language a computer uses to access the internet. It consists of a suite of protocols designed to establish a network of networks to provide a host with access to the internet.

Understanding the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

Nearly all computers today support TCP/IP. TCP/IP is not a single networking protocol – it is a suite of protocols named after the two most important protocols or layers within it – TCP and IP.

Thuật ngữ liên quan

  • Modbus TCP/IP
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Networking
  • Internet Protocol (IP)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Routing Information Protocol (RIP)
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm