Web Application Security Consortium (WASC)

Định nghĩa Web Application Security Consortium (WASC) là gì?

Web Application Security Consortium (WASC)An ninh ứng dụng Web Consortium (WASC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Application Security Consortium (WASC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web Application Security Consortium (WASC) là một tổ chức phi lợi nhuận tạo thành từ một nhóm quốc tế của các học viên ngành công nghiệp và các chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau liên quan đến World Wide Web. Họ sản xuất các tiêu chuẩn bảo mật tốt nhất-thực hành mã nguồn mở được nhất trí rộng rãi thuận và áp dụng trên Internet, đặc biệt là trong khu vực của các ứng dụng Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Web Application Security Consortium (WASC) được thành lập vào năm 2004 và bao gồm các thành viên độc lập, các tập đoàn, cơ quan chính phủ và đại diện học thuật. Nhiệm vụ của họ bao gồm các nghiên cứu, thảo luận và công bố thông tin, đặc biệt là về các vấn đề bảo mật ứng dụng web, và các tập đoàn cũng đã là một người ủng hộ công bố lỗ hổng. Họ liên tục tiết lộ thông tin về kỹ thuật, biện pháp bảo mật tốt nhất và hướng dẫn, và đóng góp bài viết trong lĩnh vực an ninh. Các tập đoàn, các chính phủ, các nhà phát triển ứng dụng, các chuyên gia an ninh và cơ sở giáo dục sử dụng các tài liệu này để cải thiện hơn nữa an ninh Web.

What is the Web Application Security Consortium (WASC)? – Definition

The Web Application Security Consortium (WASC) is a non-profit organization made up of an international group of industry practitioners and experts across different areas concerning the World Wide Web. They produce open-source best-practice security standards that are widely agreed upon and adopted across the Internet, especially within the area of Web applications.

Understanding the Web Application Security Consortium (WASC)

The Web Application Security Consortium (WASC) was founded in 2004 and consists of independent members, corporations, government agencies and academic representatives. Their mandate includes the research, discussion and publication of information, particularly about Web application security issues, and the consortium has also been an advocate of vulnerability disclosure. They consistently release technical information, security best practices and guidelines, and contribute articles in the field of security. Corporations, governments, application developers, security experts and educational institutions utilize these materials to further improve Web security.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Application Security
  • Open Web Application Security Project (OWASP)
  • Web Application Meets Brick And Mortar (WAMBAM)
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm