Whisper number

Định nghĩa Whisper number là gì?

Whisper numberSố thì thầm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Whisper number – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đưa ra ý kiến ​​chưa được công bố trong cộng đồng đầu tư về lợi nhuận sắp tới của công ty. Whisper con số có thể phản ánh hoặc tương phản đáng kể với dự toán phân tích công bố.

Definition – What does Whisper number mean

An unpublished opinion within the investment community about a company’s forthcoming earnings. Whisper numbers can mirror or contrast substantially with published analyst estimates.

Source: ? Business Dictionary