SERVICE File

? Cách mở file .SERVICE? Những phần mềm mở file .SERVICE và sửa file lỗi. Convert N/A SERVICE file sang định dạng khác.

.SERVICE File Extension

   

File name SERVICE File
File Type Systemd Service Unit File
Nhà phát triển Lennart Poettering and Kay Sievers
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SERVICE là file gì?

SERVICE là System Files – Systemd Service Unit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lennart Poettering and Kay Sievers.

Một tập tin DỊCH VỤ là một tập tin đơn vị dịch vụ kèm theo systemd, một hệ thống init (khởi tạo) được sử dụng bởi các bản phân phối Linux khác nhau để không gian sử dụng bootstrap và quản lý quy trình. Nó chứa thông tin về làm thế nào để quản lý một ứng dụng máy chủ hoặc dịch vụ, bao gồm cách bắt đầu hoặc dừng dịch vụ và khi nó sẽ tự động bắt đầu.

What is a SERVICE file?

A SERVICE file is a service unit file included with systemd, an init (initialization) system used by various Linux distributions to bootstrap user space and manage processes. It contains information about how to manage a server application or service, including how to start or stop the service and when it should be automatically started.

Cách mở .SERVICE file

Để mở file .SERVICE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SERVICE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SERVICE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SERVICE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SERVICE

File .SERVICE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.