Windows Azure

Định nghĩa Windows Azure là gì?

Windows AzureWindows Azure. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Azure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows Azure là một nền tảng điện toán đám mây phát triển bởi Microsoft có thể được sử dụng để xây dựng và máy chủ ứng dụng web trực tuyến thông qua các trung tâm dữ liệu của Microsoft. Quản lý các ứng dụng Web khả năng mở rộng cũng được thực hiện tại các trung tâm dữ liệu của Microsoft.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Azure được thiết kế để làm cho CNTT quản lý dễ dàng hơn. Mục đích chính của việc phát triển Windows Azure là để giảm thiểu chi phí quản lý và cán bộ liên quan đến việc tạo ra, phân phối và nâng cấp các ứng dụng Web.

What is the Windows Azure? – Definition

Windows Azure is a cloud computing platform developed by Microsoft that can be used to build and host online Web applications through Microsoft data centers. Management of the scalable Web applications is also performed at Microsoft’s data centers.

Understanding the Windows Azure

Windows Azure is designed to make IT management easier. The main purpose of developing Windows Azure was to minimize the overhead and personnel expenses associated with the creation, distribution and upgrade of the Web applications.

Thuật ngữ liên quan

  • Azure Fabric Controller
  • Azure Service Platform
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Information Technology Management (IT Management)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Representational State Transfer (REST)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Ruby
  • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
  • Microsoft Azure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm