3-D Mouse

Định nghĩa 3-D Mouse là gì?

3-D Mouse3-D Chuột. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3-D Mouse – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 3-D Mouse? – Definition

Understanding the 3-D Mouse

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Keyboard
  • Mouse
  • Ergonomic Mouse
  • Optical Mouse
  • 3D Printing
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm