3D Printing

Định nghĩa 3D Printing là gì?

3D PrintingIn 3d. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3D Printing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

In 3D là một quá trình sản xuất thông qua đó ba chiều (3D) các vật thể rắn được tạo ra. Nó cho phép tạo ra các mô hình 3D vật lý của các đối tượng sử dụng một loạt các khuôn khổ phát triển phụ gia hoặc lớp, nơi lớp được đặt ra liên tiếp để tạo ra một đối tượng 3D hoàn chỉnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

In 3D là một thay thế cho quá trình sản xuất sản phẩm truyền thống, nơi các đối tượng được thiết kế bởi cắt và buộc phải hình thành nguyên liệu và xây dựng một đối tượng thông qua việc sử dụng các khuôn mẫu và chết.

What is the 3D Printing? – Definition

3D printing is a manufacturing process through which three-dimensional (3D) solid objects are created. It enables the creation of physical 3D models of objects using a series of additive or layered development framework, where layers are laid down in succession to create a complete 3D object.

Understanding the 3D Printing

3D printing is an alternative to the traditional product manufacturing process, where objects were designed by cutting and forcibly shaping raw material and constructing an object through the use of molds and dies.

Thuật ngữ liên quan

  • 3D Printer
  • 3-D Scanner
  • Computer-Aided Manufacturing (CAM)
  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Computer-Aided Design And Drafting (CADD)
  • Laminated Object Manufacturing (LOM)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm