Apache Spark

Định nghĩa Apache Spark là gì?

Apache SparkApache Spark. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache Spark – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apache Spark là một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để phân tích dữ liệu. Đó là một phần của một tập lớn các công cụ, bao gồm Apache Hadoop và các nguồn lực mã nguồn mở khác cho cộng đồng phân tích hiện nay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Những báo cáo về việc sử dụng hiện đại của Apache Spark cho thấy rằng các công ty đang sử dụng nó theo những cách khác nhau. Một sử dụng phổ biến là để tổng hợp số liệu và cấu trúc nó theo những cách tinh tế hơn. Apache Spark cũng có thể hữu ích với phân tích công việc học máy hoặc phân loại dữ liệu.

What is the Apache Spark? – Definition

Apache Spark is an open-source program used for data analytics. It’s part of a greater set of tools, including Apache Hadoop and other open-source resources for today’s analytics community.

Understanding the Apache Spark

Those reporting on the modern use of Apache Spark show that companies are using it in various ways. One common use is for aggregating data and structuring it in more refined ways. Apache Spark can also be helpful with analytics machine-learning work or data classification.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • Spark Streaming
  • MapReduce
  • Hadoop Distributed File System (HDFS)
  • Google Analytics
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm