Legal reserves

Định nghĩa Legal reserves là gì?

Legal reservesDự trữ pháp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legal reserves – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền tối thiểu mà các tổ chức tài chính như ngân hàng, xây dựng xã hội, công đoàn tín dụng, và các công ty bảo hiểm được yêu cầu của pháp luật để giữ như an ninh. dự trữ pháp luật phải được lưu giữ theo mẫu quy định của pháp luật và không thể được sử dụng để trả người gửi tiền. cơ quan tiền tệ của một quốc gia điều chỉnh tín dụng trong nền kinh tế địa phương bằng cách thay đổi dự trữ bắt buộc quy phạm pháp luật của các tổ chức tài chính. Còn được gọi là dự trữ bắt buộc.

Definition – What does Legal reserves mean

Minimum amount of money that financial institutions such as banks, building societies, credit unions, and insurance companies are required by law to keep as security. Legal reserves must be kept in the form prescribed by law and cannot be used to pay depositors. Monetary authorities of a country regulate credit in the local economy by changing the legal reserve requirements of financial institutions. Also called statutory reserves.

Source: ? Business Dictionary