Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS)

Định nghĩa Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) là gì?

Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS)Các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quốc tế thông qua khuôn khổ các quy tắc, nguyên tắc, và các ngành liên quan đến quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

Definition – What does Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) mean

Internationally adopted framework of rules, principles, and disciplines associated with intellectual property ownership.

Source: ? Business Dictionary