Standard time

Định nghĩa Standard time là gì?

Standard timeThời gian tiêu chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Standard time – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Tham khảo thời gian cho một khu vực quốc gia hoặc thời gian, thời gian như vậy Greenwich bình (GMT).

Definition – What does Standard time mean

1. Reference time for a country or time zone, such the Greenwich mean time (GMT).

Source: ? Business Dictionary