Genetic engineering (GE)

Định nghĩa Genetic engineering (GE) là gì?

Genetic engineering (GE)Công nghệ gen (GE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Genetic engineering (GE) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng các kỹ thuật như DNA tái tổ hợp (rDNA) để thay đổi cơ chế di truyền của một tế bào sống, do đó nó tạo ra nhiều hơn hoặc hóa chất hoặc thực hiện khác nhau chức năng khác nhau từ tự nhiên chức năng (bản gốc) của nó. kỹ thuật GE cho phép chèn hoặc xóa tài liệu có gen cụ thể vào hoặc từ một động vật hoặc DNA của thực vật để sản xuất các loài mới, do đó loại bỏ việc thử và sai và rút ra quá trình chọn giống. GE có thể được sử dụng để làm chất điều trị (như insulin từ thực vật thay vì tuyến tụy) cũng như các loại động vật mới và rau quả cho các mục đích thương mại hoặc tiếp thị.

Definition – What does Genetic engineering (GE) mean

Use of techniques such as recombinant DNA (rDNA) to alter the hereditary mechanisms of a living cell, so that it produces more or different chemicals or performs functions different from its natural (original) functions. GE techniques allow insertion or removal of specific gene material into or from an animal or plant’s DNA to produce new species, thus obviating the trial and error and drawn out process of selective breeding. GE may be employed to make therapeutic substances (such as insulin from plants instead of pancreas) as well as new types of animals and vegetables for commercial or marketing purposes.

Source: ? Business Dictionary