Flat File

Định nghĩa Flat File là gì?

Flat FileTập tin phẳng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flat File – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tập tin phẳng cửa hàng cơ sở dữ liệu dữ liệu ở định dạng văn bản đơn giản. Trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, một tập tin phẳng bao gồm một bảng với một bản ghi trên mỗi dòng. Các cột khác nhau trong một bản ghi được giới hạn bởi một dấu phẩy hoặc tab để tách các lĩnh vực. Không giống như một cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu tập tin phẳng không chứa nhiều bảng. Dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin phẳng không có thư mục hoặc đường dẫn liên kết với chúng. các tập tin phẳng được sử dụng rộng rãi trong các kho dữ liệu dự án để dữ liệu nhập khẩu. Không thao tác được thực hiện trên dữ liệu mà họ lưu trữ, nhưng họ được ưa thích do sự dễ dàng mà họ mang theo dữ liệu từ máy chủ. các tập tin phẳng chỉ đóng vai trò như một phương tiện để trần của lưu trữ thông tin bảng, nhưng không nắm giữ bất kỳ mối quan hệ giữa các bảng bao gồm trong đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các lập trình viên sử dụng cơ sở dữ liệu tập tin phẳng khi tạo ứng dụng trong Oracle và SQL, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. Do có cấu trúc đơn giản của họ, các tập tin phẳng tiêu thụ ít không gian hơn các tập tin có cấu trúc, nhưng thông tin trong các tập tin phẳng chỉ có thể được đọc, lưu trữ và gửi đi. biểu diễn dữ liệu trong một căn hộ tuân cơ sở dữ liệu tập tin với tiêu chuẩn nhất định. Mỗi cột trong một cơ sở dữ liệu tập tin phẳng được giới hạn đến một loại hình cụ thể dữ liệu. Delimiters có trong file phẳng để đảm bảo dữ liệu cố định chiều rộng định dạng. Những giảm chi phí của việc định vị các lĩnh vực khác nhau trong một bản ghi. Hàng đầu tiên trong một tập tin phẳng đề cập đến tên trường. tên trường khác biệt này làm cho nó dễ dàng hơn để xác định những dữ liệu mỗi giao dịch lĩnh vực với. Tất cả các hàng trong một cơ sở dữ liệu tập tin phẳng cũng làm theo các khái niệm tuple trong đại số quan hệ, nơi một tuple là một danh sách có thứ tự các yếu tố này. Dữ liệu trong các tập tin phẳng tồn tại ở dạng ban đầu của họ cho đến khi họ được chuyển thành một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc khu vực dàn dựng trong một nhà kho. Một khi truyền xong dữ liệu, dữ liệu bị thay đổi và lưu lại dưới các hình thức khác nhau.

What is the Flat File? – Definition

A flat file database stores data in plain text format. In a relational database, a flat file includes a table with one record per line. The different columns in a record are delimited by a comma or tab to separate the fields. Unlike a relational database, a flat file database does not contain multiple tables. Data stored in flat files have no folders or paths associated with them. Flat files are widely used in data warehousing projects to import data. No manipulation is performed on the data they store, but they are preferred due to the ease with which they carry data from the server. Flat files only serve as a bare means of storing table information, but do not hold any relations between the tables included within them.

Understanding the Flat File

Programmers use flat file databases when creating applications in Oracle and SQL, which support multiple programming languages. Because of their simple structure, flat files consume less space than structured files, but the information in flat files can only be read, stored and sent. Data representation in a flat file database complies with certain standards. Every column in a flat file database is restricted to a specific data type. Delimiters are included in flat files to ensure fixed-width data formatting. These reduce the overhead of locating different fields in a record. The first row in a flat file refers to the field name. This distinct field name makes it easier to identify what data each field deals with. All rows in a flat file database also follow the tuple concept in relational algebra, where a tuple is an ordered list of elements. Data in flat files exist in their original form until they are transferred into a database management system or staging area in a warehouse. Once the transmission is completed, the data is altered and saved in different forms.

Thuật ngữ liên quan

  • File Format
  • Data
  • Database (DB)
  • Record
  • Tuple (Database)
  • Relational Database (RDB)
  • Structured Query Language (SQL)
  • Delimiter
  • Flat File Database
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm