Public Domain Software

Định nghĩa Public Domain Software là gì?

Public Domain SoftwarePhần mềm Public Domain. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public Domain Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm phạm vi công cộng là bất kỳ phần mềm mà không có, bản quyền hoặc chỉnh sửa hạn chế pháp lý liên kết với nó. Đây là phần mềm tự do nguồn mở có thể được sửa đổi công khai, phân phối hoặc bán mà không có bất kỳ hạn chế. SQLite, I2P và CERN httpd là những ví dụ phổ biến của phần mềm phạm vi công cộng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm phạm vi công cộng không có quyền sở hữu và có sẵn để sử dụng, sửa đổi và thương mại hóa bởi bất cứ ai. Thông thường, phần mềm phạm vi công cộng là cố ý hoặc tự nguyện uncopyrighted, không có bằng sáng chế và không bị hạn chế bởi nhà phát triển của nó / tác giả. Đó là khác biệt so với phần mềm miễn phí và phần mềm miễn phí mà không có bản quyền và bằng sáng chế liên kết với nó.

What is the Public Domain Software? – Definition

Public domain software is any software that has no legal, copyright or editing restrictions associated with it. It is free and open-source software that can be publicly modified, distributed or sold without any restrictions. SQLite, I2P and CERN httpd are popular examples of public domain software.

Understanding the Public Domain Software

Public domain software has no ownership and is available for use, modification and commercialization by anyone. Typically, public domain software is intentionally or voluntarily uncopyrighted, unpatented and is unrestricted by its developer/author. It is different from free software and freeware that does has copyrights and patents associated with it.

Thuật ngữ liên quan

  • Free and Open-Source Software (FOSS)
  • Open-Source Software (OSS)
  • Open-Source License
  • Software Licensing
  • SQLite
  • Creative Commons (CC)
  • Atom
  • Jini
  • JXTA
  • Thunk

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm