CTV3 File

? Cách mở file .CTV3? Những phần mềm mở file .CTV3 và sửa file lỗi. Convert Binary CTV3 file sang định dạng khác.

.CTV3 File Extension

   

File name CTV3 File
File Type Citavi 3 Project File
Nhà phát triển Swiss Academic Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CTV3 là file gì?

CTV3 là Data Files – Citavi 3 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Swiss Academic Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Citavi, một chương trình quản lý tài liệu tham khảo dành cho Windows; có thể bao gồm nhiều loại hình thư mục và trích dẫn dữ liệu về các nguồn thông tin; cũng có thể bao gồm ghi chú bằng văn bản; sử dụng để lưu nghiên cứu và nguồn thông tin.

What is a CTV3 file?

Project file created by Citavi, a reference management program for Windows; may include various types of bibliographic and citation data about information sources; may also include written notes; used for saving research and source information.

Cách mở .CTV3 file

Để mở file .CTV3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTV3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTV3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTV3 do người dùng đóng góp.

  • Swiss Academic Citavi
  • TaxCalc
  • TaxCalc
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CTV3

File .CTV3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.