Architect-Engineer (A-E)

Định nghĩa Architect-Engineer (A-E) là gì?

Architect-Engineer (A-E)Kiến trúc sư-Kỹ sư (A-E). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Architect-Engineer (A-E) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiến trúc sư-kỹ sư (A-E) đề cập đến một điều khoản chung của các dịch vụ kiến ​​trúc sư-kỹ sư, (dịch vụ A-E) mà thường liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho một bộ phận quân sự của Hoa Kỳ hoặc cơ quan. dịch vụ A-E được định nghĩa theo Đạo Luật Brooks, một đạo luật liên bang năm 1972 rằng các yêu cầu đối với việc lựa chọn các công ty kiến ​​trúc và kỹ thuật của chính phủ đã ký hợp đồng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhu cầu về dịch vụ A-E của khách hàng quân sự hoặc chính phủ bao gồm một loạt các dịch vụ. Một ví dụ là một bộ phận IT, nơi các dịch vụ kỹ thuật có thể liên quan đến một số khía cạnh của CNTT. Thông thường, vai trò xây dựng tư vấn yêu cầu dịch vụ A-E, trong đó có dự thảo tài liệu liên quan, dự toán trích lập dự phòng và hỗ trợ dự án quan trọng khác.

What is the Architect-Engineer (A-E)? – Definition

Architect-engineer (A-E) refers to a joint provision of architect-engineer services, (A-E services) that are usually related to services provided to a U.S. military department or agency. A-E services are defined under the Brooks Act, a 1972 federal law that imposed requirements for the selection of government contracted architecture and engineering firms.

Understanding the Architect-Engineer (A-E)

The demand for A-E services by military or government clients covers a broad range of services. One example is an IT component, where engineering services may be relevant to some aspect of IT. Typically, construction consulting roles require A-E services, including related document drafts, cost estimate provisioning and other critical project support.

Thuật ngữ liên quan

  • Contract Programmer
  • Project Administrator
  • Wireless Network Engineer
  • Network Support Engineer
  • Project Management
  • Business Services Provider (BSP)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm