Normal distribution

Định nghĩa Normal distribution là gì?

Normal distributionPhân phối bình thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Normal distribution – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuông hình biểu đồ phân bố tần số đối xứng. Đó là đặc trưng của nhiều hiện tượng thế giới thực về kinh tế, tự nhiên, xã hội và khác (chẳng hạn như điểm IQ, sự thay đổi chiều cao trong một quần thể, trọng lượng của năng suất cây trồng, sự thay đổi về chất lượng của hàng hóa sản xuất), nơi hai hay nhiều biến có mối quan hệ trực tiếp và cao khả năng dự báo (biến thể thấp). Trong phân phối bình thường, giá trị vô cùng lớn và giá trị cực kỳ nhỏ là rất hiếm và xảy ra gần đuôi kết thúc. giá trị nhất thường xuyên được quần tụ quanh giá trị trung bình (mà ở đây là tương tự như các trung bình và chế độ) và rơi ra suôn sẻ trong hai bên của nó. Trong phân phối bình thường, 68 phần trăm của tất cả các giá trị nằm trong một độ lệch chuẩn, 95,45 phần trăm trong vòng hai độ lệch chuẩn, và 99,8 trong vòng ba độ lệch chuẩn (gọi là sáu sigma trong quản lý chất lượng). Nói cách khác, chỉ có một trong số một ngàn giá trị này sẽ không nằm trong sáu sigma. phân phối này được gọi là ‘bình thường’ theo nghĩa của ‘lý tưởng’ hoặc ‘tiêu chuẩn’ dựa vào đó phân phối khác có thể được so sánh. Còn được gọi là phân phối Gauss.

Definition – What does Normal distribution mean

Bell-shaped symmetrical frequency distribution curve. It is characteristic of many economic, natural, social, and other real world phenomenon (such as IQ scores, height variation within a population, weights of crop yields, variation in quality of manufactured goods) where two or more variables have direct relationship and high predictability (low variation). In normal distribution, extremely-large values and extremely-small values are rare and occur near the tail ends. Most-frequent values are clustered around the mean (which here is same as the median and mode) and fall off smoothly in either side of it. In normal distribution, 68 percent of all values lie within one standard deviation, 95.45 percent within two standard deviations, and 99.8 within three standard deviations (called six sigma in quality control). In other words, only one out of a thousand values will fall outside of six sigma. This distribution is called ‘normal’ in the sense of ‘ideal’ or ‘standard’ against which other distributions may be compared. Also called Gaussian distribution.

Source: ? Business Dictionary