Streisand Effect

Định nghĩa Streisand Effect là gì?

Streisand EffectHiệu ứng Streisand. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Streisand Effect – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Hiệu ứng Streisand đề cập đến một tình huống mà thông tin trở thành công hơn, mặc dù – và thậm chí là kết quả của – nỗ lực để ẩn hoặc kiểm duyệt nó. Nhờ có khả năng tiếp cận dễ dàng các thông tin được cung cấp bởi hệ thống công nghệ cao ngày nay, che giấu thông tin đã trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, sự liên kết toàn cầu được cung cấp bởi mạng và Internet đã làm cho nó có thể để thông tin lan truyền rộng rãi hơn và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Streisand Effect? – Definition

The Streisand Effect refers to a situation where information becomes more public, despite – and even as a result of – attempts to hide or censor it. Thanks to the easy access to information provided by today’s high-tech systems, concealing information has become more difficult. Additionally, the global interconnectedness provided by networks and the Internet has made it possible to spread information more widely and quickly than ever.

Understanding the Streisand Effect

Thuật ngữ liên quan

  • Uberveillance
  • Fail
  • Censorware
  • SnapChat
  • Viral Video
  • Atom
  • Jini
  • JXTA
  • Thunk
  • Apache Portals Project

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm