Leading question

Định nghĩa Leading question là gì?

Leading questionCâu hỏi mở đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leading question – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Pháp: Trong kỳ thi chứng, câu hỏi hàng đầu là những người cố gắng để ngăn xếp boong bằng chứng một cách này hay cách khác bằng cách đặt lời dưới sự chứng kiến ​​miệng. câu hỏi như vậy thường không được phép vào kiểm tra trực tiếp của các nhân chứng, nhưng nói chung là chấp nhận được trong kiểm tra chéo hoặc nơi chủ thể vấn đề đã được đưa vào bằng chứng của phía bên kia.

Definition – What does Leading question mean

1. Legal: In witness examination, leading questions are those that try to stack the deck of evidence one way or the other by putting words in the witness’ mouth. Such questions are usually not allowed in the direct examination of the witness, but are generally permissible in cross examination or where the subject matter has already been put in evidence by the other side.

Source: ? Business Dictionary