Actuarial science

Định nghĩa Actuarial science là gì?

Actuarial scienceKhoa học tính toán bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial science – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỷ luật dùng để xác định rủi ro trong tài chính và bảo hiểm, qua thống kê và phương pháp toán học. Cá nhân trở thành chuyên gia tính toán phải chứng minh khả năng của mình thông qua thử nghiệm để có được chứng nhận. sự nghiệp khoa học tính toán bảo hiểm có thể bao gồm xác suất, lập trình máy tính, tài chính, thống kê và kinh tế .Tại năm 2010, khoa học tính toán bảo hiểm được đánh giá số một công việc tại Hoa Kỳ theo một nghiên cứu của CareerCast.

Definition – What does Actuarial science mean

Discipline used to determine risk in finance and insurance, through statistics and mathematical methods. Individuals who become actuaries must prove their ability through testing to obtain certification. Actuarial science careers may include probability, computer programming, finance, statistics and economics .In 2010, actuarial science was rated the number one job in the United States according to a research study by CareerCast.

Source: ? Business Dictionary